Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Quy định mới về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 21/08/2020 Lượt xem: 137

Ngày 14/8/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Quyết định có 06 chương, 19 điều với đối tượng áp dụng là người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Các nội dung chính của Quyết định quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách phường, xã; việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã; phân công trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định.

 

Về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn của người hoạt động không chuyên trách phường, xã:

 

- Đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã phụ trách công tác Đảng và chính quyền: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên đối với các nhóm ngành phù hợp vị trí chức đanh đảm nhận. Vận dụng chuyên ngành đào tạo theo quy định hiện hành của UBND thành phố đối với cán bộ, công chức phường, xã để có điều kiện bố trí, phát triển lâu dài; có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông và chứng chỉ có giá trị tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;

 

- Đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã phụ trách công tác Mặt trận, hội, đoàn thể: Trình độ sơ cấp trở lên với chuyên ngành phù hợp lĩnh vực công tác;

 

- Đối với Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự phường, xã: Trình độ trung cấp trở lên ngành quân sự cơ sở.

 

Về hình thức tuyển dụng: Đối với các chức danh bầu cử thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội tại phường, xã. Đối với các chức danh còn lại thì xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn.

 

Nội dung xét tuyển: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần xét tuyển.

 

Việc đánh giá, phân loại người hoạt động không chuyên trách phường, xã: Đối với các chức danh bầu cử thì vận dụng thực hiện theo quy định về đánh giá cán bộ phường, xã; các chức danh còn lại vận dụng thực hiện theo quy định về đánh giá công chức phường, xã.

 

Người hoạt động không chuyên trách phường, xã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ thì được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Việc xử lý kỷ luật người hoạt động không chuyên trách phường, xã vận dụng thực hiện theo quy định về trình tự, thủ tục kỷ luật cán bộ, công chức phường, xã.

 

Quyết định đã quy định chức trách, nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách phường, xã theo từng chức danh cụ thể.

 

UBND thành phố phân công trách nhiệm, quyền hạn đối với Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã trong tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan tại Quyết định.

 

Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2020; thay thế, bãi bỏ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND thành phố ban hành quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; bãi bỏ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT