Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Nghị định mới sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 24/09/2020 Lượt xem: 69

Ngày 14 tháng 9 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 5 Nghị định 37/2014/NĐ-CP về số lượng Phó Trưởng phòng như sau: Bình quân mỗi phòng có 02 Phó Trưởng phòng. Căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, UBND cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp.

 

Phòng Nội vụ được bổ sung thêm chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng. Trường hợp không tổ chức riêng Phòng Dân tộc thì chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực dân tộc do Văn phòng HĐND và UBND thực hiện.

 

Chuyển chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính từ Phòng Tư pháp sang Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường được bổ sung thêm chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu.

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội được điều chỉnh nội dung tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dạy nghề thành giáo dục nghề nghiệp.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin được bổ sung thêm chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin điện tử.

 

Phòng Y tế không còn thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch hóa gia đình. Trường hợp không tổ chức riêng Phòng Y tế thì chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế do Văn phòng HĐND và UBND thực hiện.

 

Thanh tra huyện được bổ sung thêm chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

 

Phòng Kinh tế được bổ sung thêm chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng về phòng, chống thiên tai.

 

Chính phủ giao UBND cấp tỉnh hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định của Nghị định này và các văn bản pháp luật khác liên quan. UBND cấp huyện căn cứ quy định tại Nghị định này, trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định việc thành lập hoặc không thành lập và kiện toàn tổ chức các phòng cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, bảo đảm không tăng số lượng phòng khi thực hiện Nghị định này; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng phù hợp với hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các văn bản khác có liên quan; quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng theo quy định tại Nghị định này; quyết định phân cấp cho UBND cấp xã và phân cấp hoặc ủy quyền cho phòng và Trưởng phòng thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật; hàng năm, báo cáo với HĐND cấp huyện, UBND cấp tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của phòng.

 

Nghị định 108/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2020.

 

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT