Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 05/10/2020 Lượt xem: 70

UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quận tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên Chỉ thị 36-CT/TW, để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc thực hiện nội dung Chỉ thị. Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự quản lý thống nhất của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt, chủ trì. Việc thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, kiên quyết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt nhằm kiềm chế, kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn, tội phạm ma túy. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ; tổ chức lực lượng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy gắn với tổ chức cai nghiện; từng bước giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện nhằm làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy.

Kế hoạch đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa tệ nạn ma túy trên địa bàn quận. Tăng cường đấu tranh, trấn áp, kiểm soát, điều tra, truy tố xét xử tội ma túy. Chú trọng công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tăng cường công tác phối hợp lực lượng trong nước và hợp tác quốc tế.

UBND quận phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, ngành và UBND các phường thuộc quận, yêu cầu thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện; giao Công an quận có trách nhiệm Thường trực, giúp Ban Chỉ đạo quận, UBND quận theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT