Tìm kiếm
 

Quận ủy Sơn Trà: Hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 14/10/2020 Lượt xem: 13

Ngày 09/10/2020, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà ban hành Hướng dẫn số 01/HD-QU về việc thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm tạo không khí chính trị sôi nổi trong toàn quận; tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đồng thời góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Để đạt được mục đích trên, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu, việc thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện đồng bộ, rộng khắp; bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến để kích động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chống phá Đại hội Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 

Theo Hướng dẫn, tất cả các tầng lớp Nhân dân đều có quyền tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Nhân dân có thể thảo luận, góp ý kiến toàn bộ nội dung hay theo từng phần, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, cụ thể của các văn kiện:

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

 

Thời gian tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT