Tìm kiếm
 

Quận ủy Sơn Trà: Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc Hội
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 14/10/2020 Lượt xem: 28

Ngày 09/10/2020, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 06-KH/QU tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội, về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, thể chế hóa một số nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng, đầy đủ nội dung của Nghị quyết 119/2020/QH14 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết trong quá trình phát triển của thành phố và quận, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, nâng cao lòng tự hào và xác định trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc phát huy ưu điểm, tiềm năng, lợi thế, đồng thời khắc phục khó khăn, hạn chế, yếu kém, phấn đấu xây dựng quận Sơn Trà an bình, văn minh, hiện đại.

 

Xác định Nghị quyết 119/2020/QH14 là căn cứ pháp lý tạo bước đột phá, nền tảng vững chắc để xây dựng tổ chức chính quyền, phù hợp với đặc điểm và điều kiện phát triển đô thị Đà Nẵng nói chung và quận Sơn Trà nói riêng, đồng thời mở ra nhiều cơ chế, chính sách, đảm bảo tính chủ động, tạo động lực phát triển quận trong thời gian đến, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu, công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 119/2020/QH14 cần được tiến hành một cách nghiêm túc, sâu rộng, thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình cụ thể và phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều nắm vững những nội dung cơ bản, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại từng địa phương, đơn vị; công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 119/2020/QH14 phải gắn với triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI (2020-2025); tuyên truyền kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của quận, địa phương, đơn vị, góp phần tạo sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

 

Nội dung công tác tuyên truyền cần tập trung vào những nội dung cơ bản của Nghị quyết 119/2020/QH14 và các văn bản liên quan của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; những văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy, các kế hoạch, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết 119/2020/QH14 của thành phố, quận, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; tuyên truyền và biểu dương kịp thời những nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả; tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, những bài học kinh nghiệm và những giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 119/2020/QH14 trong giai đoạn tiếp theo; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, lợi dụng việc triển khai thực hiện Nghị quyết 119/2020/QH14 để xuyên tạc, phủ nhận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT