Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 24/12/2020 Lượt xem: 79

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành Quyết định số 4988/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của thành phố Đà Nẵng.

Kế hoạch bao gồm các nội dung chính sau:

Về chỉ đạo điều hành, tuyên truyền về CCHC:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; tổ chức đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2020 của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố; triển khai, báo cáo kết quả thực hiện Bộ chỉ số CCHC cấp tỉnh phục vụ đánh giá xếp hạng do Bộ Nội vụ tổ chức; xây dựng kế hoạch triển khai chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tại Đà Nẵng; hội nghị tập huấn kỹ năng giao tiếp cho công chức một cửa các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức làm công tác pháp chế; kiểm tra công tác CCHC đối với các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã; đặt hàng các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền công tác CCHC trên địa bàn thành phố…

Về cải cách thể chế hành chính:

Tham mưu triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố; cập nhật đầy đủ, kịp thời văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định; kiểm tra, bảo đảm công khai và tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật; ban hành văn bản về  phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định mới của Trung ương…

Về cải cách thủ tục hành chính:

Thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho Bưu điện thực hiện; rà soát, ban hành Bộ thủ tục hành chính các sở, ban, ngành bao gồm thủ tục hành chính dùng chung tại các quận, huyện, phường, xã theo lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành; ban hành phương án đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; nâng cao chất lượng khảo sát mức độ hài lòng của người dân về cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các ngành, địa phương qua hệ thống camera, đảm bảo 100% camera bộ phận tiếp nhận kết nối vào mạng MAN thành phố; triển khai thực hiện đề án và tổ chức thực hiện cơ chế một cửa đối với các dịch vụ công thiết yếu: Hạ tầng đô thị, chiếu sáng, cây xanh, nhà chung cư, bảo hiểm thất nghiệp theo lộ trình được phê duyệt…

Về cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan nhà nước:

Sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; đề xuất các nội dung phân cấp quản lý phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội; tiếp tục thực hiện chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm theo đúng quy định; thực hiện chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế năm 2021…

Về cải cách công vụ:

Tham mưu triển khai đề án vị trí việc làm tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố quản lý theo Nghị định số 62/2020/ND-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP; triển khai thực hiện Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho CBCCVC giai đọan 2019 - 2030 tại thành phố Đà Nẵng”; tiếp tục thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý…

Về cải cách tài chính công:

Tham mưu xây dựng trình HĐND thành phố Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng thời kỳ ổn định ngân sách 2022 – 2025, Nghị quyết quy định mức thu, quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí theo chủ trương của Quốc hội tại Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020; tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công…

Về xây dựng và phát triển chính phủ điện tử:

Triển khai sử dụng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp; thí điểm phân hệ nhận các yêu cầu hồ sơ ngoài một cửa trên cổng dịch vụ công thành phố để hỗ trợ xử lý trực tuyến; tăng cưởng sử dụng dữ liệu điện tử để xử lý hồ sơ, thay thế một số thành phần hồ sơ tổ chức, công dân phải nộp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tích hợp, tra cứu dữ liệu từ máy xếp hàng tự động; ứng dụng tiện ích hẹn giờ giao dịch giải quyết các dịch vụ công…

Chủ tịch UBND thành phố cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HDND và UBND thành phố, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và công nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố và UBND các quận huyện tham mưu, điều phối, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, thẩm định và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung có liên quan tại Kế hoạch.

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT