Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 26/01/2021 Lượt xem: 20

Ngày 06/01/2021, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 trên địa bàn quận Sơn Trà, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện có hiệu quả “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, Đề án thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn, qua đó, nâng cao hiểu biết, nhận thức rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành và thượng tôn pháp luật, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của quận Sơn Trà đã đề ra.

 

Kế hoạch đề ra 12 nội dung trọng tâm cần thực hiện hiệu quả trong năm 2021, trong đó tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau: Tổ chức phổ biến, giới thiệu những văn bản pháp luật mới và những văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ,  công chức và đời sống Nhân dân, tập trung vào ba nhóm chính: Nhóm các văn bản pháp luật liên quan thực hiện “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp; Nhóm các văn bản pháp luật liên quan đến thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” và Nhóm các văn bản pháp luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020 và 2021. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1512/QĐ-TTG ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2017-2021 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các Quyết định, Kế hoạch của UBND thành phố, quận về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”. Tiếp tục tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận; củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật quận theo Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; xây dựng các phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh Ngày Pháp luật Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11) theo quy định tại Điều 8, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

UBND quận giao Phòng Tư pháp quận chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành và hội, đoàn thể, UBND các phường tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận; định kỳ 6 tháng, hàng năm, tổng hợp báo cáo UBND quận về tình hình, kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương để theo dõi, chỉ đạo.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT