Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021 trên địa bàn quận
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 26/01/2021 Lượt xem: 29

Ngày 06/01/2021, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021 trên địa bàn quận Sơn Trà, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị về vai trò và vị trí của hòa giải ở cơ sở, bảo đảm hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, qua đó phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

 

Kế hoạch xác định 09 nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2021, đó là: Tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Phối hợp với Sở Tư pháp thành phố hướng dẫn theo dõi việc triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tổ chức tập huấn phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên về hòa giải ở cơ sở cấp quận; Xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; Thực hiện chỉ đạo điểm về hòa giải ở cơ sở tại một số phường trên địa bàn quận; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc hướng dẫn thủ tục yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở; Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; Phối hợp với Sở Tư pháp thành phố trong việc in, cấp phát mẫu sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở và một số nhiệm vụ khác.

 

UBND quận giao Phòng Tư pháp quận chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan và UBND các phường triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ báo cáo UBND quận và Sở Tư pháp thành phố theo đúng quy định.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT