Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 02/02/2021 Lượt xem: 35

UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021, nhằm tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quvền các cấp, các ngành trong công tác PCTN, gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTN; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND quận yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm của mình, thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, nhằm phát hiện, kịp thời xử lý hành vi tham nhũng theo đúng quy định pháp luật, ngăn chặn hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra; đồng thời thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn, để có nhận thức đúng và chấp hành thực hiện tốt các quy định về PCTN, qua đó ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, công chính, liêm minh, có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Kế hoạch xác định một số nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2021, cụ thể là:

 

-  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN;  tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về PCTN, Luật PCTN năm 2018 và các văn bản liên quan của các cấp, các ngành.

 

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

 

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra, phát hiện và xử lý tham nhũng.

 

 - Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

UBND quận giao Thanh tra quận chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; tổng hợp tình hình và báo cáo UBND quận và Thanh tra Thành phố theo quy định.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT