Tìm kiếm
 

Ban Tuyên giáo Quận ủy: Hướng dẫn tuyên truyền Bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 17/02/2021 Lượt xem: 33

Ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà vừa ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTG về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn quận hiểu rõ bối cảnh tình hình, yêu cầu nhiệm vụ mới; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

Theo đó, xuất phát từ thực tiễn - Đà Nẵng là địa phương thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, quận Sơn Trà sẽ không tổ chức HĐND cấp quận, phường kể từ ngày 01/7/2021. Do vậy, cần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực, chủ động. Qua đó, góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

 

Ban Tuyên giáo Quận ủy yêu cầu, phải tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác bầu cử, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng; công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong cùng thời điểm và công tác triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021. Bên cạnh đó, cần đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực cơ hội, thù địch; phê phán, chấn chỉnh những biểu hiện mất dân chủ, những hành vi vi phạm pháp luật, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các quy định khác của pháp luật liên quan đến cuộc bầu cử.

 

Theo Hướng dẫn, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từ tháng 01/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, lập thành tích chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị có liên quan đến công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT