Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 03/06/2021 Lượt xem: 14

Ngày 31/5/2021, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND triển khai Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

 

Theo đó, UBND quận yêu cầu, các cơ quan, đơn vị địa phương phải xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thời gian và trách nhiệm cụ thể của các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, UBND các phường trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức tuyên truyền và triển khai Nghị định số 34/2021/NĐ-CP nghiêm túc, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, UBND các phường về nội dung Nghị định, đảm bảo thực hiện hiệu quả, hiệu lực theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tình hình, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; bám sát các mục tiêu, quan điểm, chủ trương của Trung ương về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là quy định của Quốc hội tại Nghị quyết số 119/2020/QH14.

 

Kế hoạch đề ra những nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện, đó là: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 34/2021/NĐ-CP; Ban hành Quy chế làm việc của UBND quận, phường; Tham mưu UBND quận triển khai Nghị quyết số 356/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của HĐND thành phố về số lượng biên chế công chức của UBND phường ở từng quận; Triển khai quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận và UBND các phường; Triển khai quy định về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức quận, phường và thực hiện quy trình nhân sự UBND quận, phường theo tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu phù hợp với mô hình chính quyền đô thị; Bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, phường và các công chức chuyên môn ở phường; Triển khai Đề án đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với trách nhiệm của địa phương trên các lĩnh vực phù hợp với thí điểm mô hình chính quyền đô thị và quy định pháp luật hiện hành do UBND thành phố ban hành; Triển khai thực hiện các quy định về công tác tài chính, ngân sách khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; Tham mưu UBND quận tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận cho đội ngũ công chức làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại các phòng chuyên môn thuộc UBND quận; Triển khai các nhiệm vụ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; Triển khai xây dựng chính quyền số, thành phố thông minh phù hợp với mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và chất lượng dịch vụ công; Sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

 

UBND quận giao Phòng Nội vụ quận phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND, Chủ tịch UBND quận hướng dẫn triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND, Chủ tịch UBND quận chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT