Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Quy định mới của UBND thành phố Đà Nẵng về quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận và UBND phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 23/06/2021 Lượt xem: 151

Ngày 16/6/2021, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận và UBND phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Quyết định có 06 Chương, 16 Điều với các nội dung quy định về biên chế, sử dụng, quản lý và chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã thuộc tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở phường, tiêu chuẩn công chức làm việc tại UBND phường; tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận, phường; trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận, phường; hồ sơ, quy trình chuyển cán bộ, công chức phường thành công chức thuộc biên chế UBND quận; đào tạo, bồi dưỡng công chức làm việc tại UBND phường; quy định về báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ công chức làm việc tại UBND phường.

 

Đối tượng áp dụng của Quyết định:

 

- Công chức, viên chức làm việc tại UBND quận và công chức làm việc tại UBND phường theo quy định khoản 2 Điều 15 Nghị định số 34/2021/NĐ-CP.

 

- Các sở, ban, ngành, UBND quận, phường và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận và UBND phường.

 

Việc tuyển dụng công chức, viên chức làm việc tại UBND quận, UBND phường được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các văn bản có liên quan.

 

Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch UBND quận trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận, phường:

 

- Quy định cụ thể số lượng công chức của từng vị trí chức danh công chức làm việc tại UBND phường;

 

- Rà soát, lập thủ tục đề nghị chuyển cán bộ, công chức phường thành công chức thuộc biên chế UBND quận theo quy định;

 

- Trực tiếp quản lý Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường và công chức phường;

 

- Hàng năm, rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và đăng ký cơ quan có thẩm quyền để cử công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, lý luận chính trị và quản lý nhà nước để đạt chuẩn theo quy định; xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo thẩm quyền;

 

- Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức làm việc tại UBND phường;

 

- Hướng dẫn, chỉ đạo việc lập và quản lý hồ sơ công chức làm việc tại UBND phường;

 

- Giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức theo quy định của pháp luật;

 

- Tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ công chức theo quy định.

 

Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch UBND phường trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại UBND phường:

 

- Tổ chức rà soát, bố trí nhân sự, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ;

 

- Rà soát, đăng ký nhu cầu và báo cáo cấp có thẩm quyền tuyển dụng công chức làm việc tại UBND phường;

 

- Lập thủ tục đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức làm việc tại UBND phường;

 

- Giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức làm việc tại UBND phường theo quy định của pháp luật;

 

- Lập và quản lý hồ sơ công chức làm việc tại UBND phường;

 

- Thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ công chức làm việc tại UBND phường theo quy định.

 

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2021. Bãi bỏ các quy định áp dụng đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và công chức phường tại Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT