Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các bài viết và bài phát biểu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 28/07/2021 Lượt xem: 64

Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các bài viết và bài phát biểu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” trên địa bàn quận, tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

 

Thứ nhất, tập trung quán triệt và tuyên truyền các nội dung chính, điểm mới, sáng tạo, sự sắc bén về lý luận và thực tiễn trong các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Gắn tuyên truyền nội dung bài viết với các nội dung, quan điểm về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta tại văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

 

Thứ hai, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc; âm mưu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, thổi phồng những hạn chế trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, công tác quản lý kinh tế và các lĩnh vực khác..., nhằm gây hoang mang, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, làm xói mòn niềm tin của Nhân dân với Đảng, với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của các thế lực thù định, phần tử phản động, cơ hội chính trị.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu công tác tuyên truyền phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ; hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, hiệu quả; nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa của bài viết, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa hội của đất nước ta. Đồng thời, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có kế hoạch tuyên truyền và nghiên cứu chuyên sâu nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và bài phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn liền với việc tuyên truyền hệ thống các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

 

Các bài viết và bài phát biểu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã phân tích, dẫn chứng làm sáng tỏ nhiều vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa hội của nước ta một cách hệ thống, đầy đủ, toàn diện, thuyết phục; phản ánh đậm nét những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đạt được trong chặng đường vừa qua, đặc biệt là trong 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH; khẳng định đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

 

Tuyên truyền, hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư là một đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Hồng Thủy

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT