Tìm kiếm
 

CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC, TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 28/07/2021 Lượt xem: 74

NHCSXH quận Sơn Trà triển khai chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hướng dẫn số 6199/HD-NHCS, ngày 8-7-2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

 

I.  ĐỐI TƯỢNG VAY VỐN

 

Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho người lao động theo quy định tại khoản 11 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

 

II. ĐIỀU KIỆN VAY VỐN

 

1. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc

 

a) Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

 

b) Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

 

2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh

 

a) Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022

 

- Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

 

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

 

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

 

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

 

b) Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh

 

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

 

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

 

 

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

 

III. MỨC CHO VAY-LÃI SUẤT CHO VAY-THỜI HẠN CHO VAY-PHƯƠNG THỨC, QUY TRÌNH CHO VAY

 

  1. MỨC CHO VAY:

 

Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động.

 

Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

 

2. LÃI SUẤT CHO VAY

 

+  Lãi suất cho vay: 0%/năm (không phần trăm).

 

+ Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

 

3. THỜI HẠN CHO VAY

 

Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

 

4. BẢO ĐẢM TIỀN VAY

 

Khách hàng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay.

 

5. PHƯƠNG THỨC CHO VAY

 

Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp đến khách hàng.

 

6. QUY TRÌNH CHO VAY

 

Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn của khách hàng. Trường hợp hồ sơ vay vốn đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và khách hàng không có nợ xấu theo quy định, NHCSXH xem xét, phê duyệt.và thông báo kết quả phê duyệt cho vay gửi khách hàng. Trường hợp khách hàng không đủ điều kiện phê duyệt cho vay, NHCSXH lập thông báo từ chối cho vay ghi rõ lý do từ chối.

 

NHCSXH cùng khách hàng thỏa thuận, lập Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng.

 

7. TỔ CHỨC GIẢI NGÂN

 

NHCSXH nơi cho vay giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

 

Thực hiện giải ngân trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo vốn.

 

Trường hợp đề nghị vay vốn để trả lương cho người lao động đối với các tháng 5, 6, 7 năm 2021, khách hàng lập hồ sơ vay vốn từng tháng. NHCSXH nơi cho vay căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng để phê duyệt, ký Hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân 01 lần.

 

Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng nhà nước cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.

 

IV. HỒ SƠ VAY VỐN

 

  1. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc

 

1.1. Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm: 

 

a) Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 12a ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

 

b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 13a ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

 

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động.

 

d) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

 

đ) Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

 

1.2. Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:

 

- Các hồ sơ nêu tại tiết a, b, đ điểm 1.1 nêu trên.

 

- Bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c, d điểm 1.1 nêu trên nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.

 

2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh

 

2.1. Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:

 

a) Giấy đề nghị vay vốn.

 

b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội.

 

c) Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

 

d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động.

 

đ) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

 

e) Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 (đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động).

 

g) Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động (đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

 

2.2. Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:

- Các hồ sơ nêu tại tiết a, b điểm 2.1 nêu trên.

- Bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c, d, đ, e điểm 2.1 nêu trên nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.

 

3. Thời gian nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng chậm nhất đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2022.

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Sơn Trà.

Địa chỉ: số 43, đường Chu Huy Mân, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại: 0236.3986683

Ngân hàng CSXH quận Sơn Trà

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT