Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Sơn Trà: Tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 05/11/2021 Lượt xem: 11

Ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021của Bộ Chính trị về “Công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới” trên địa bàn quận, nhằm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực to lớn, khơi dậy tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận Sơn Trà.

 

Ban Tuyên giáo Quận ủy yêu cầu, việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW và các văn bản khác về người Việt Nam ở nước ngoài cần được triển khai sâu rộng, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài; công tác tuyên truyền cần được triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương thiết thực, hiệu quả, phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

 

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề cơ bản sau:

 

- Ý nghĩa, sự cần thiết ban hành Kết luận số 12-KL/TW; những nội dung mới, giải pháp quan trọng trong của Kết luận số 12-KL/TW, trọng tâm là: thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; tình hình người Việt Nam ở nước ngoài và những đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các hoạt động hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, linh hoạt trong triển khai vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

 

- Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng người Việt Nam, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân ở trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài nhằm phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc cho công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước.

 

- Kết quả đạt được của công tác người Việt Nam ở nước ngoài sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

 

Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, định hướng thông tin; kịp thời đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích, tạo điều kiện để người Sơn Trà ở nước ngoài đóng góp vào công tác an sinh xã hội của địa phương.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT