Tìm kiếm
 

Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 24/11/2021 Lượt xem: 5

Sáng ngày 24/11,  Ban Bí thư Trung ương Đảng khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với kỳ vọng sẽ nối tiếp mạch nguồn “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Hội nghị được tổ chức trong thời gian 01 ngày dưới hình thức trực tuyến, kết nối đến 63 tỉnh, thành trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Tại điểm cầu Sơn Trà, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thắng Lợi - TUV, Bí thư Quận ủy, hơn 150 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy; lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể CT-XH quận; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận; Cộng tác viên dư luận xã hội quận cùng cán bộ phụ trách Tuyên giáo, phụ trách văn hóa-xã hội các phường đã cùng tham dự Hội nghị

 

Quan cảnh Hội nghị

Với nội dung trọng tâm, xuyên suốt là dẫn luận, hệ thống lại các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về Văn hoá; phát huy được đầy đủ các nội hàm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; triển khai hệ giá trị con người Việt Nam - đó là con người Việt Nam yêu nước, trọng lẽ phải, giàu tình thương, có khát vọng xây dựng đất nước..., Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Hội nghị cũng là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ trong cả nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hồng Thủy

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT