Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Sơn Trà: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 08/02/2022 Lượt xem: 20

UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn quận, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành và thượng tôn pháp luật của cán bộ, Nhân dân, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của quận Sơn Trà đã đề ra.

 

Nội dung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 tập trung vào những vấn đề cốt lõi sau: Tổ chức phổ biến, giới thiệu những văn bản pháp luật mới và những văn bản pháp luật liên quan thực hiện “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội”; các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố; các văn bản pháp luật liên quan đến thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn quận năm 2022; các văn bản pháp luật được Quốc hội thông qua trong năm 2021 và 2022. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1512/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027 và năm 2022. Tiếp tục tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù; phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở, đa dạng hoá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh Ngày Pháp luật Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11); tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận; củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật; xây dựng, khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

 

UBND quận giao Phòng Tư pháp quận chủ trì, tham mưu cho UBND quận thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận; đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các phường triển khai thực hiện Kế hoạch một cách hiệu quả; định kỳ tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, báo cáo UBND quận và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT