Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
UBND quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn quận năm 2022
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 22/02/2022 Lượt xem: 14

UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn quận Sơn Trà năm 2022.


Theo Kế hoạch, UBND quận giao Phòng Tư pháp tham mưu UBND quận xây dựng và triển khai kế hoạch, đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và làm đầu mối phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước năm 2022 trên địa bàn quận, cùng với đó các phòng ban ngành, UBND các phường chủ động phối hợp với phòng Tư pháp để triển khai thực hiện và báo cáo, thống kê định kỳ hoặc đột xuất về công tác bồi thường nhà nước năm 2022 cho UBND quận.

 

Qua đó tạo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả công tác bồi thường nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn quận nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bị thiệt hại, đồng thời phòng ngừa các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.


Nội dung Kế hoạch xem tại đây:

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT