Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Phát động và thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn quận
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 03/06/2022 Lượt xem: 11

Ngày 02/6/2022, UBND quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND về Phát động và thi đua thực hiện chuyển đổi số, qua đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội và hành động đồng bộ ở các cấp, ngành, lĩnh vực với sự tham gia của toàn thể người dân nhằm thực hiện thắng lợi chương trình chuyển đổi số trên địa bàn quận.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2021 đến năm 2030, chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025; Giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030;  tổ chức Tổng kết vào năm 2030. Nội dung phong trào thi đua tập trung vào 08 nội dung trọng tâm sau:

- Chuyển đổi nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số gắn với tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

- Bám sát Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy, Quyết định số 2870/QĐ[1]UBND của UBND thành phố và Kế hoạch số 225/KH-UBND của UBND quận. Cụ thể hóa xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm của từng ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện, xác định nhiệm vụ cụ thể phù hợp với mục đích, yêu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực, từng địa phương để tổ chức triển khai thực hiện.

- Xây dựng các cơ chế khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình mới. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chuyển đổi số; thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết bị và ứng dụng đồng bộ, hiện đại sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và sự chuyển đổi của chính quyền điện tử.

- Ưu tiên chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền số, trọng tâm là phát triển hạ tầng số, tạo lập dữ liệu mở, phát triển các nền tảng số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nâng cao chỉ số xếp hạng của quận về chuyển đổi số.

- Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Xây dựng và tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng, góp phần công khai, minh bạch, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận.

- Đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Xây dựng và triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng.

- Đẩy mạnh hợp tác, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số; hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn để nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, tiên phong áp dụng công nghệ mới, mô hình mới vào quận.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, UBND quận yêu cầu: Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt đến tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn quận, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực và đạt được mục tiêu phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; coi việc thực hiện phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong các phong trào thi đua song hành cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; việc biểu dương, khen thưởng phải đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.

Kế hoạch cũng đề ra tiêu chí thi đua và công tác khen thưởng một cách cụ thể, giao nhiệm vụ tổ chức thừng hiện cho từng phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó, Phòng Văn hóa và Thông tin quận là cơ quan chủ trì chuyên đề thi đua, chủ động tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch, phối hợp với Phòng Nội vụ quận tổng hợp, báo cáo UBND quận kết quả thực hiện phong trào thi đua hằng năm, sơ kết, tổng kết và đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp theo quy định.

Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT