Tìm kiếm
 

Kỷ niệm 110 Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022)!
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 29/07/2022 Lượt xem: 8

Ngày 26/7/2022, Ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà ban hành Hướng tuyên truyền kỷ niệm 110 Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, nhằm tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Ban Tuyên giáo Quận ủy yêu cầu, thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm khích lệ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, noi gương các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, trong đó có đồng chí Võ Chí Công, ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về nội dung tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị tuyên truyền về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn của chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật vai trò, đóng góp của Đồng chí trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tham gia xây dựng đường lối đổi mới đất nước, đặc biệt là tham mưu ban hành những quyết sách mới như Chỉ thị 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư “Về cải cách công tác khoán, mở rộng, khoán sản phẩm đến nhóm, người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp”, Nghị quyết 306 (tháng 4/1986) của Bộ Chính trị về bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở... Tuyên truyền những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Võ Chí Công - Nhà đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta; người chiến sĩ cách mạng kiên cường; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn thể hiện phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công tư, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, giữ gìn, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân; luôn gần gũi, quý trọng Nhân dân; sống giản dị, khiêm tốn, đặt lợi ích của Đảng, đất nước và Nhân dân lên trên hết. Tuyên truyền những thành tựu và kết quả sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành và vai trò đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân; đồng thời, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Chí Công.

Nội dung chi tiết Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 110 Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công xem tại đây./.

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 110 Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công xem tại đây./.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT