Sơn Trà: Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/08/2022
Sơn Trà: Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 08 tháng 02 năm 2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2022.

Để hiểu đúng và áp dụng thống nhất Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 24/8/2022, UBND quận Sơn Trà ban hành Công văn số 2367/UBND-PTP chỉ đạo việc triển khai thực hiện Thông tư này.

Theo đó, Chủ tịch UBND quận đề nghị các phòng, ban, ngành, UBND các phường, các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trực thuộc quận chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bằng các hình thức phù hợp; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung Công văn số 2670/STP-BTTP ngày 05/8/2022 của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất khi lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá tài sản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức đấu giá tài sản, đặc biệt là tài sản công. Đồng thời phối hợp, báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong việc triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP về UBND quận (thông qua Phòng Tư pháp) trước ngày ngày 25/8/2022 để tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp.

Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản; cụ thể: nguyên tắc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; việc thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; việc đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; việc thông báo, hủy bỏ kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; các trường hợp người có tài sản đấu giá từ chối đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản…

Nội dung chi tiết Công văn của UBND quận và các văn bản liên quan

Văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp

Văn bản chỉ đạo của Sở Tư pháp

Văn bản chỉ đạo của UBND quận./.

Hồng Thủy

 

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 217,674 Hôm qua: 1,015 - Hôm nay: 249 Tuần trước: 5,871 - Tuần này: 3,794 Tháng trước: 43,139 - Tháng này: 21,585 Đang trực tuyến: 37