Quận ủy Sơn Trà: Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 209-KL/TU ngày 22/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng và phát triển quận Sơn Trà đến năm 2030 và những năm tiếp theo
A+ | A | A-
Ngày đăng: 16/09/2022
Quận ủy Sơn Trà: Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 209-KL/TU ngày 22/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng và phát triển quận Sơn Trà đến năm 2030 và những năm tiếp theo

Ngày 12/9/2022, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà ban hành Chương trình hành động số 11-CTr/QU về thực hiện Kết luận số 209-KL/TU ngày 22/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng và phát triển quận Sơn Trà đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Chương trình hành động được xây dựng và triển khai thực hiện nhằm quán triệt sâu sắc và đầy đủ hơn nữa về vị trí vai trò của quận Sơn Trà trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; trên cơ sở phân tích, đánh giá toàn diện những tiềm năng, lợi thế, những khó khăn, hạn chế tác động đến phát triển của quận trong thời gian qua và dự báo tình hình sắp đến để có chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, nhằm tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, vận dụng tốt các cơ chế, chính sách do cấp trên ban hành để tạo ra sự bứt phá cho quận Sơn Trà phát triển nhanh, bền vững.

Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu, quán triệt, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đối với sự phát triển của quận Sơn Trà trong tình hình mới theo tinh thần Kết luận số 209-KL/TU; có kế thừa, phát huy những thành tựu đạt được sau 5 năm thực hiện Kết luận số 89-KL/TU ngày 19/01/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng và phát triển quận Sơn Trà thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố; có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại; tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố để tiếp tục xây dựng và phát triển quận từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo một cách tích cực, quyết liệt và đạt hiệu quả cao hơn.

Chương trình hành động số 11-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà xác định 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:

Một là, Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xem đây là nhiệm vụ then chốt, là nền tảng quan trọng quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận.

Hai là, Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, vận dụng tốt các cơ chế, chính sách, tạo bứt phá để quận có sự phát triển nhanh, bền vững, thực sự trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là trọng điểm về du lịch, dịch vụ, tài chính, thương mại và kinh tế biển của thành phố.

Ba là, Tập trung đầu tư cho văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn.

Bốn là, Chú trọng thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm là, Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành phố trong việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của quận tại Kết luận số 209-KL/TU; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nội dung cụ thể khác.

Ban Thường vụ Quận ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong việc chủ trì, tham mưu, phối hợp và xác định thời gian triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp một cách phù hợp. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 209-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Chương trình hành động số 11-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà và các văn bản khác có liên quan đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đưa nội dung này vào chương trình công tác trọng tâm hàng năm, trong đó xác định những vấn đề then chốt, cấp bách gắn với các nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI để tập trung chỉ đạo thực hiện; định kỳ rà soát, đánh giá và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Quận ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Nội dung chi tiết Chương trình hành động số 11-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà  xem tại đây

Kế hoạch của Thành ủy

Kế hoạch của UBND thành phố

Hồng Thủy

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 155,463 Hôm qua: 859 - Hôm nay: 649 Tuần trước: 7,462 - Tuần này: 5,478 Tháng trước: 29,797 - Tháng này: 12,464 Đang trực tuyến: 24