Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt II/2022
A+ | A | A-
Ngày đăng: 16/11/2022
Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt II/2022

Sáng ngày 16/11, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt II năm 2022 cho 36 đảng viên mới thuộc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận ủy.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 03 ngày (16-18/11), học viên sẽ được nghe các báo cáo viên truyền đạt 10 chuyên đề: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức; Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hóa bình, ổn định chính trị, an toàn xã hội; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ. Đây là một trong những điều kiện để các đảng viên mới được xét chuyển Đảng chính thức.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, có lập trường tư tưởng vững vàng; khẳng định vai trò, trách nhiệm trên từng cương vị công tác; vận dụng sáng tạo kiến thức đã được học vào thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương; không ngừng phấn đấu để sớm trở thành đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam.

Uyên Lê


Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 217,642 Hôm qua: 1,015 - Hôm nay: 217 Tuần trước: 5,871 - Tuần này: 3,762 Tháng trước: 43,139 - Tháng này: 21,553 Đang trực tuyến: 26