Sơn Trà: ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn
A+ | A | A-
Ngày đăng: 21/11/2022
Sơn Trà: ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn

Ngày 18/11/2022, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn quận.

Kế hoạch đặt ra ccác mục tiêu cụ thể sau đây:

- Đến năm 2025, phấn đấu trên 90% cán bộ đoàn, hội, đội, đoàn viên, hội viên và 80% thanh niên, thiếu niên trên địa bàn quận được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; đến năm 2030, đạt 100% và 90% các chỉ tiêu tương ứng.

- Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ đoàn, đoàn viên trên địa bàn quận tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, của Đoàn thông qua các nền tảng số của Đoàn.

- Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% đoàn viên kết nạp mới được học lý luận chính trị trên hệ thống các Cổng thông tin điện tử.

- Đến năm 2025, đạt trên 70% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên 90% thanh niên quận sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”.

- Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn quận được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng.

- Đến năm 2025, đạt 90% cán bộ đoàn, hội, đội; 80% đoàn viên, hội viên, 70% thanh niên quận được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, hội nhập quốc tế trên không gian mạng; 70% thiếu niên, nhi đồng được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng; đến năm 2030 đạt 100%, trên 90% và trên 80% các chỉ tiêu tương ứng.

- Đến năm 2025, phấn đấu đạt 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn quận triển khai tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giảng dạy kỹ năng thích ứng và sử dụng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả cho học sinh.

- Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên 95% các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ quận tới cơ sở thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin thống nhất.

- Đến năm 2025, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận (Quận đoàn) phấn đấu mỗi tuần có ít nhất 02 bài viết và đến năm 2030, mỗi tuần có ít nhất 05

bài viết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

- Đến năm 2025, Quận đoàn thiết lập đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, lan tỏa tin tốt và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc.

- Đến năm 2025, Quận đoàn mỗi năm tổ chức ít nhất 01 trào lưu và đến năm 2030 mỗi năm tổ chức ít nhất 02 trào lưu trên không gian mạng nhằm thu hút đoàn viên thanh niên hưởng ứng, làm theo.

- Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt 100% phường, trường học, công sở các cấp có các kênh thông tin trên không gian mạng để kết nối, tập hợp, tương tác, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho thanh thiếu nhi.

- Đến năm 2025 phấn đấu 100% phường mỗi ngày xây dựng mới hoặc đăng tải, chia sẻ ít nhất 01 tin tốt; mỗi tuần ít nhất 01 câu chuyện đẹp và đến năm 2030 đạt 02 tin tốt trên ngày, 02 câu chuyện đẹp trên tuần

- Đến năm 2025, đạt 70% và đến năm 2030, đạt trên 95% hộ gia đình trên địa bàn quận đồng hành, hỗ trợ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong việc tham gia các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng do các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức.

Kế hoạch cũng đã đề ra Danh mục các nhiệm vụ chính để triển khai thực hiện, bao gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tham gia không gian mạng chủ động, an toàn, tích cực, hiệu quả; Ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng gây ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng; Xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên không gian mạng; Xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng; Tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; Đào tạo, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ, chuyên gia, trí thức trẻ thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và mốc thời gian triển khai thực hiện; trong đó, Quận đoàn là cơ quan thường trực chủ trì theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch, tham mưu UBND quận chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh, tổng hợp nội dung thực hiện của các đơn vị và báo cáo tình hình triển khai thực hiện trình UBND quận báo cáo Quận ủy và UBND thành phố theo quy định.

Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây 

Hồng Thủy


Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 283,979 Hôm qua: 1,118 - Hôm nay: 1,087 Tuần trước: 7,344 - Tuần này: 2,205 Tháng trước: 44,293 - Tháng này: 16,378 Đang trực tuyến: 27