Sơn Trà: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn quận
A+ | A | A-
Ngày đăng: 23/11/2022
Sơn Trà: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn quận

Ngày 22/11/2022, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND về triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn quận, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội và gắn với phát triển du lịch.

Kế hoạch đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính để triển khai thực hiện, cụ thể là : Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa; Xây dựng con người Sơn Trà năng động, sáng tạo, văn minh, thân thiện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực để phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; Bảo vệ và phát huy Di sản văn hóa dân tộc; Phát huy các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa.

UBND quận giao Phòng Văn hóa và Thông tin quận là cơ quan thường trực chủ trì theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch, tham mưu UBND quận chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh; tổng hợp nội dung thực hiện của các đơn vị và báo cáo tình hình triển khai thực hiện trình UBND quận báo cáo UBND thành phố và Quận ủy theo quy định.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch xem tại đây./.

Hồng Thủy

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 284,222 Hôm qua: 1,118 - Hôm nay: 1,330 Tuần trước: 7,344 - Tuần này: 2,448 Tháng trước: 44,293 - Tháng này: 16,621 Đang trực tuyến: 49