Sơn Trà: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh trên địa bàn quận Sơn Trà.
A+ | A | A-
Ngày đăng: 26/10/2023
Sơn Trà: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh trên địa bàn quận Sơn Trà.

Ngày 20/10/2023, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 157-KH/QU về triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh trên địa bàn quận.

Kế hoạch được xây dựng nhằm quán triệt, truyên truyền thực hiện nội dung bài phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Kết luận đã nêu; góp phần nêu cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong kết luận của đồng chí Tổng Bí thư vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu, việc triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư phải được tổ chức nghiêm túc, chất lượng; các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Việc cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trên cơ sở gắn với việc thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, các chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Quận ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi, thực chất, tránh hình thức, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kế hoạch đề ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện Kế hoạch đạt kết quả tốt nhất.

Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Hồng Thủy

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 661,231 Hôm qua: 1,164 - Hôm nay: 615 Tuần trước: 9,072 - Tuần này: 8,479 Tháng trước: 85,584 - Tháng này: 50,465 Đang trực tuyến: 26