Sơn Trà: triển khai Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025
A+ | A | A-
Ngày đăng: 09/11/2023
Sơn Trà: triển khai Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025

Ngày 07/11/2023, UBND quận Sơn Trà ban hành văn bản số 3766/UBND-PKT về việc triển khai Đề án chống hàng giả và bảo vệ ngưi tiêu dùng trong thương mại điện tử (TMĐT) đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Chủ tịch UBND quận yêu cầu:

1. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận; UBND các phưng: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND quận phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Đề án về chống hàng giả và bảo vệ ngưi tiêu dùng trong thương mi điện tử đến năm 2025 và Kế hoạch triển khai Đề án về về chống hàng giả và bảo vệ ngưi tiêu dùng trong thương mi điện tử đến năm 2025

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường, các sở ngành trong công tác đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt đng thương mi điện tử; kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong hoạt động chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt đng TMĐT; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động trên.

- Tham gia tập huấn, hội thảo, hội nghị liên quan đến giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt đng TMĐT; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt đng TMĐT…

2. Đội Quản lý thị trường số 4 tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt đng TMĐT; tổng hợp, đánh giá, phân loi đi tượng, mặt hàng, nhận diện các hành vi, phương thức, thủ đon để có biện pháp đấu tranh phù hợp với quy định pháp luật; bảo đảm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đi tượng lợi dụng hoạt đng TMĐT để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát việc lợi dụng hoạt đng TMĐT để kinh doanh hàng giả; đặc biệt, đối với các sàn giao dịch TMĐT lớn và các trang mạng xã hội.

3. Công an quận Sơn Trà chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động nắm tình hình, thu nhập thông tin, tài liệu, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc lợi dụng hoạt đng TMĐT để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

- Tăng cường triển khai các phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mi, đặc biệt trong lĩnh vực TMĐT trên địa bàn.

Chủ tịch UBND quận cũng giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận đăng tải Quyết định số 319/QĐ-UBND và Quyết định số 2390/QĐ-BCT trên Trang thông tin điện tử quận đ các cơ quan, đơn v, đa phương và Nhân dân biết, triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

Xem tại đây:

- Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Thủớng Chính phủ Phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ ngưi tiêu dùng trong thương mi điện tử đến năm 2025 (gắn file);

- Quyết định số 2390/QĐ-BCT ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Bộ Công Thương về Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án về về chống hàng giả và bảo vệ ngưi tiêu dùng trong thương mi điện tử đến năm 2025 (gắn file).

Hồng Thủy

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 661,208 Hôm qua: 1,164 - Hôm nay: 592 Tuần trước: 9,072 - Tuần này: 8,456 Tháng trước: 85,584 - Tháng này: 50,442 Đang trực tuyến: 36