Nhu cầu kết nối Nhu cầu kết nối

Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN THE CODE
Mã số thuế Điện thoại
Fax Email
Website
Địa chỉ Khu A2.3 - Vệt TM-DL-DV từ Nguyễn Phan Vinh đến Lê Văn Thứ, , Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Tên người liên hệ HOÀNG TRUNG TIẾN Điện thoại người liên hệ
Ngành nghề Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Quay lại
Bản đồ số