Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Đề tài khoa học Đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
STT Lĩnh vực Hiện trạng
21 Giáo dục, cảm hóa, hướng nghiệp - dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt Lĩnh vực A 14/12/2016 25/11/2017 Đã hoàn thành
22 Hệ thống văn bản thực hiện các chính sách cho đối tượng hộ nghèo Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành
23 Hướng dẫn quy trình lưu mẫu thức ăn Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành
24 Khai thác chức năng "Báo cáo thống kê" của Phần mềm quản lý văn bản điều hành để kiểm soát kết quả xử lý văn bản đến tại UBND quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
25 Kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng thư viện thân thiện trong các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
26 Mô hình " Giải quyết hồ sơ hành chính tại nhà " trong thời gia thực hiện giãn cách xã hội Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
27 Mô hình Ban công tác mặt trận tham gia quản lý, giám sát địa bàn dân cư trong phòng, chống tội phạm và bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
28 Mô hình vũ khí tự tạo phóng nổ ứng dụng, phục vụ huấn luyện diễn tập cho lực lượng dân quân tự vệ Lĩnh vực A 01/01/2017 30/01/2017 Đã hoàn thành
29 Một giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
30 Một số giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND phường do HDND phường chuyển đến Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
31 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội phụ nữ khu dân cư trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
32 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
33 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận Chính trị trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
34 Một số giải pháp nhằm đảm bảo đẩy đủ các điều kiện thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
35 Một số giải pháp tham mưu có hiệu quả trong việc hoàn thành 100% kế hoạch của UBND thành phố giao về việc sữa chữa, xây mới nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2020 Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
36 Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến cấp cơ sở quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
37 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
38 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá, xếp loại 03 nhiệm vụ trọng tâm của UBND quận giao cho các phòng, ban, đơn vị hiệp quản đóng trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2019 30/11/2019 Đã hoàn thành
39 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả công tác Thi đua khen thưởng năm 2018 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
40 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả công tác đánh giá Cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT