Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Báo cáo tình hình ước thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 06/10/2021

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và kết quả bƣớc đầu triển khai mô hình chính quyền đô thị tại địa phƣơng 21/07/2021

Báo cáo tình hình KTXH Quý I và nhiệm vụ công tác Quý II năm 2021 19/04/2021

Báo cáo tình hình KTXH tháng 02 và nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2021 19/04/2021

Báo cáo tình hình KTXH tháng 01 và nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2021 19/04/2021

Báo cáo KTXH tháng 12 năm 2020 và nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2021 19/04/2021

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 13/12/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ công tác trong tháng 8 năm 2020 13/12/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ công tác trong tháng 9 năm 2020 13/12/2020

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2020 13/12/2020

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT