Tìm kiếm
 

Kỳ họp thứ Tám, HĐND quận Sơn Trà khóa X (nhiệm kỳ 2016-2021): Phát huy vai trò giám sát của HĐND, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 20... 09/07/2019

Triển khai Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020 tại Sơn Trà: Hiệu quả bước đầu và những vướng mắc 03/04/2019

Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà: Thành lập Đoàn giám sát Chương trình “Sữa học đường” năm 2019 20/03/2019

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà về Xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân quận nh... 06/08/2018

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà về Miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021 06/08/2018

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận Sơ... 06/08/2018

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà về điều chỉnh dự toán chi ngân sách khối quận năm 2018 06/08/2018

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà về Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 06/08/2018

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà về Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 thá... 06/08/2018

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà về Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 06/08/2018

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT