Lịch công tác tuần 25 UBND quận (từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)