Tìm kiếm
 

Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Đào Thị Hồng Lý Bí thư Đảng ủy 0905.190009
Trịnh Ngọc Linh Phó Bí thư Đảng ủy 3933315 - 0982.313176 linhtn@danang.gov.vn
Võ Xuân Nhân Chủ tịch UBND 3831205 - 0983303369
Nguyễn Thị Biên Phó Chủ tịch 3986092 - 0986.885728 biennt@danang.gov.vn
Trần Quốc Hương Chủ tịch UBMT 3986093 - 0983.200.115 huongtq@danang.gov.vn
Phạm Hồng Dũng Phường Đội trưởng 3984744 - 01688.495.454 dungph1@danang.gov.vn
Nguyễn Quang Huynh Trưởng CAP 3211747 - 0913.469.666
Nguyễn Văn Ngọc Bí thư Đảng ủy 3933388
Hồ Thanh Quyền Phó Bí thư Đảng ủy 0988.133357 quyenht@danang.gov.vn
Nguyễn Bá An Chủ tịch UBND 3831203
Nguyễn Đình Vương Phó Chủ tịch 3831203
Trần Đỗ Quốc Minh Phó Chủ tịch UBND 3831203
Dương Đình Minh Chủ tịch UBMT 0905000026 minhdd@danang.gov.vn
Lê Đức Minh Trưởng CAP 3831202
Trần Văn Trúc Phường Đội trưởng 3944522 - 0914.112.632
Ngô Xuân Hùng Bí thư Đảng ủy 3933328 - 0905.167.814
Lê Thị Quang Huy Phó Bí thư Đảng ủy 3933328
Trần Văn Hùng Chủ tịch UBND 3933328 - 0913466912
Nguyễn Thị Thanh Bình Phó Chủ tịch UBND 3.831142 - 0905542637
Nguyễn Văn Hữu Phó Chủ tịch UBND 3831142 - 0983440949
Lê Bá Công Chủ tịch UBMT 3936656 - 0905117234
Đoàn Hoàng Linh Trưởng CAP 0918.733.666
Đoàn Công Hiếu Phường Đội trưởng 3831142 - 0935.236.026
Phan Tất Tỉnh Chủ tịch tinhpt@danang.gov.vn
Hoàng Hữu Nam Bí thư Đảng ủy 0937.202267 nambtcqst@gmail.com
Đặng Thị Phúc Phó bí thư Đảng ủy 3932871 phucdt1@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Chung Phó Chủ tịch UBND 3831179 - 0973113166 chungnv1@danang.gov.vn
Phan Thanh Thúy Phó Chủ tịch UBND 0984613640 thuypt@danang.gov.vn
Nguyễn Thành Công Chủ tịch UBMT 0983358927 congnt1@danang.gov.vn
Hoàng Phan Nông Hòa Trưởng CAP 3831204 - 0935989177
Trương Đông Minh Phường Đội trưởng 0905560169
Nguyễn Huy Bình Bí thư Đảng ủy 3910899 - 0935.865647
Cao Đình Hải Chủ tịch UBND 0903567969
Lê Thị Hồng Liên Thường trực Đảng ủy 3910899
Phan Thùy Dung Phó Chủ tịch 0935220605
Hồ Tấn Phước Phó Chủ tịch UBND 3831138
Đồng Phước Đức Trưởng CAP 3831139 - 3831139
Phạm Trọng Khương Phường Đội trưởng 3916323 - 0905.147.812
Đặng Đình Hưởng Bí thư Đảng ủy 3215832
Mai Thanh Bình Phó Bí thư Đảng ủy 3910365
Nguyễn Lâm Hà Chủ tịch UBND 3215830 - 0913.484.996 hanl@danang.gov.vn
Phạm Thế Hải Phó Chủ tịch 3911466
Lê Văn Lai Chủ tịch UBMT 3215831 - 0905.276.272
Nguyễn Tiến Hoàng Trưởng CAP 3831124 - 0905.116.953
Phạm Hường Phường Đội trưởng 3912400 - 0905.026.646 huongp1@danang.gov.vn
Dương Thanh Hà Bí thư Đảng ủy 0905.879126
Lê Thị Bích Thuận Phó bí thư Đảng ủy 3831110 - 0905.431.415 thuanltb@danang.gov.vn
Lê Tấn Thanh Chủ tịch UBND 3921637 - 0946.000.114 thanhlt4@danang.gov.vn
Lê Thị Kim Thương Phó Chủ tịch 3831110
Lê Từ Hòa Chủ tịch UBMT 0905.027.908 hoalt3@danang.gov.vn
Hồ Vạn Trưởng CAP 3831117 - 0904.724.351
Mai Thành Chót Phường đội trưởng 0905.449.627

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT