Tìm kiếm
 

Kế hoạch triển khai Chương trình của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2... 28/11/2019

Kế hoạch tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã năm 2012 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan quản lý... 25/03/2019

Quận ủy Sơn Trà: Chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị 19/03/2019

Quận ủy Sơn Trà: Tiếp tục vận động hỗ trợ nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới và đô thị văn minh 19/03/2019

UBND quận Sơn Trà: Triển khai thực hiện Chương trình An sinh xã hội năm 2019 26/02/2019

Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn quận năm 2019 23/02/2019

UBND quận Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và p... 13/02/2019

Quận ủy Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) 07/01/2019

Quận ủy Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Kh... 04/01/2019

Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà: Triển khai thực hiện hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2019 11/12/2018

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT