Tìm kiếm
 

Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND thành phố ban hành quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đà... 11/05/2018

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 08/05/2018

Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón 07/05/2018

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin 02/04/2018

Luật Tiếp cận thông tin 02/04/2018

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung c... 20/03/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP 19/03/2018

Nghị định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 27/02/2018

Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 26/02/2018

Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dân một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP 26/02/2018

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT