Tìm kiếm
 

Sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ ngày 01/11/2020 06/12/2019

Thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày ... 06/12/2019

Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán,... 26/11/2019

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” 25/11/2019

Phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ 21/11/2019

Quận Sơn Trà chỉ đạo công tác tuyên truyền Nghị định 79 của Chính phủ 21/11/2019

Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền 30/09/2019

Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 12/09/2019

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư về xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư 20/08/2019

Thông tư mới quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, t... 17/08/2019

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT