Tìm kiếm
 

Nghị quyết số 119/2020/QH14 "Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng" 05/08/2020

Ban hành Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc 03/08/2020

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chứ... 03/08/2020

Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 16/07/2020

Nghị quyết Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực 16/07/2020

Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 20/06/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tư, thủ tục th... 09/07/2020

Nghị định mới quy định việc thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 03/07/2020

Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 26/06/2020

Các nội dung liên quan Hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ 17/06/2020

Xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội 17/06/2020

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT