Tìm kiếm
 

Chức năng nhiệm vụ cơ quan Chính quyền
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 04/01/2018 Lượt xem: 10948

* Văn phòng HĐND và UBND: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

* Phòng Nội vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

* Phòng Tài chính-Kế hoạch: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

 

* Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.


* Phòng Tư pháp: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

* Phòng Văn hóa và Thông tin: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

* Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển.

* Thanh tra: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

* Phòng Kinh tế: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại.

* Phòng Quản lý đô thị: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông.

* Phòng Giáo dục và đào tạo: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

* Phòng Y tế: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

 

* Đội Kiểm tra quy tắc đô thị:Tổ chức kiểm tra, phát hiện, lập biên bản (hiện trạng) các hành vi vi phạm về lĩnh vực xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, trật tự đô thị, đất đai, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận (ngoại trừ các hành vi mà phát luật chuyên ngành quy định giao cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lập biên bản); báo cáo kết quả kiểm tra, phát hiện với UBND quận, Chủ tịch UBND quận để quyết định biện pháp xử lý theo thẩm quyền.Hướng dẫn, giải thích cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân thi hành đúng quy định của nhà nước về xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, trật tự đô thị, đất đai, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, UBND các phường trong việc quản lý, kiểm tra việc chấp hành các quy định về các biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận.Tham gia phối hợp tổ chức thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền về các biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận.

 

* Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về Dân số - KHHGĐ và truyền thông giáo dục về Dân số - KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về Dân số - KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về Dân số - KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về Dân số - KHHGĐ của Trạm Y tế phường và Cộng tác viên Dân số - Sức khỏe cộng đồng tổ dân phố.Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Dân số - KHHGĐ, các dự án khác được Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố phân công.Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách Dân số - KHHGĐ phường và Cộng tác viên Dân số - Sức khỏe cộng đồng tổ dân phố.

 

* Trung tâm Văn hóa - Thể thao:Tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn quận.Hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao tại UBND các phường thuộc quận.Tổ chức cung ứng dịch vụ công đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn quận.

 

Uỷ ban nhân dân các phường:

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương

3.Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Hoàng Sơn Trà Chủ tịch UBND 3944041 - 0936331339
Nguyễn Thành Nam Phó Chủ tịch TT UBND 3946190 - 0983931345 namnt1@danang.gov.vn
Huỳnh Văn Hùng Phó Chủ tịch UBND 0913432039
Hoàng Công Thanh Phó Chủ tịch UBND 3944058 -0905.607.727 Thanhhc@danang.gov.vn
Phan Tất Tỉnh Phó Chánh Văn phòng 3944050 - 0918.071178 tinhpt@danang.gov.vn
Biện Thị Thu Phó chánh Văn phòng 3946562 - 0915685758 thubt@danang.gov.vn
Võ Đình Công Chánh Văn phòng 0913.473875
Nguyễn Thị Ngọc Hiệp Phó Trưởng phòng 3944.057 - 0905898824 hiepnt@danang.gov.vn
Trần Thị Nhớ Trưởng phòng 3944057 - 0983.969159 nhott@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Mai Trưởng phòng 3944054 - 0934999297 Maint5@danang.gov.vn Xem thêm thông tin
Trần Văn Thành Phó Trưởng phòng 3944054 - 0914.028.53 thanhtv@danang.gov.vn
Bùi Nguyễn Tấn Phong Trưởng phòng 3944042 - 0903557766 phongbnt@danang.gov.vn
Bùi Thị Cẩm Thạch Phó Trưởng phòng 3944042 - 0905528268 thachbt@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Hải Phó Trưởng phòng 3944042 - 0905.803045 hainv@danang.gov.vn
Nguyễn Thanh Phong Trưởng phòng 3946381 - 0914.022660 phongnt@danang.gov.vn
Trần Thị Thanh Huyền Phó Trưởng phòng 3944055 - 0983.545577 huyenttn@danang.gov.vn
Ngô Phú Vinh Phó Trưởng phòng 3944055 - 0905095895 vinhnp@danang.gov.vn
Đào Ngọc Châu Trưởng phòng 2216654 - 0905236340 chaudn@danang.gov.vn
Dương Thúy Nga Phó Trưởng phòng 3944056 ngadt@danang.gov.vn
Đoàn Văn Đức Trưởng phòng 3946234 - 01288646119 ducdv@danang.gov.vn
Phạm Văn Bình Phó Trưởng phòng 3946234 - 0913.484598 Binhpv@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Thinh Phó Trưởng phòng 0905.761428 thinhnv@danang.gov.vn
Dương Thị Bình Phó Chánh Thanh tra 3944060 - 0983.944054 binhdt@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Mai Phó Chánh Thanh tra 0905.413939 maint@danang.gov.vn
Nguyễn Thông Trưởng ban 3946731 - 0905.401999 thongn@danang.gov.vn
Nguyễn Xuân Thuận Phó Trưởng ban 3946731 - 0905.159448 loanltk@danang.gov.vn
Phạm Tấn Thành Trưởng ban 2219398 - 0902.151659 tampt@danang.gov.vn
Phan Mạnh Hân Phó Trưởng ban 2219398 - 0905.174363 hanpm@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Thống Phó Trưởng phòng 3944058 - 0905774975 thongnv@danang.gov.vn
Cao Hoàng Thắng Trưởng phòng 3944058 - 0909319198
Lê Thị Kim Loan Phó Trưởng phòng 0905201180 loanltn1@danang.gov.vn
Nguyễn Trần Bang Đội trưởng 3932025 - 0905929515 bangnt@danang.gov.vn
Hoàng Bình Thuận Phó Đội trưởng 0912.302.255
Nguyễn Thị Kim Minh Phó Trưởng phòng 2229055 - 0935.715914 minhntk@danang.gov.vn
Đỗ Thị Minh Hương Phó Trưởng phòng 0902.148.501 hdtm@danang.gov.vn
Võ Trung Minh Trưởng phòng 3848212
Lê Thị Thúy Nga Phó Trưởng phòng 384821 - 0988.074979 ngaltt1@danang.gov.vn
Huỳnh Văn Bảy Phó Trưởng phòng 3923025 - 0905215199 bayhv@danang.gov.vn
Võ Thị Phương Trưởng phòng 0935.501455 phuongvt1@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Thuỷ Phó Giám đốc 0983.075737
Ngô Thông Phó Giám đốc 3944048
Vũ Thế Hệ Giám đốc 3985056-0914.288.363 hevt@danang.gov.vn

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT