Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Chức năng nhiệm vụ cơ quan Chính quyền
Người đăng tin: UBND Quận Sơn Trà Ngày đăng tin: 04/01/2018 Lượt xem: 15121

* Văn phòng UBND quận: Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân quận về: Hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

* Phòng Nội vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

* Phòng Tài chính-Kế hoạch: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

 

* Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.


* Phòng Tư pháp: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

* Phòng Văn hóa và Thông tin: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

* Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển.

* Thanh tra: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

* Phòng Kinh tế: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại.

* Phòng Quản lý đô thị: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông.

* Phòng Giáo dục và đào tạo: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

* Phòng Y tế: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

 

* Đội Kiểm tra quy tắc đô thị:Tổ chức kiểm tra, phát hiện, lập biên bản (hiện trạng) các hành vi vi phạm về lĩnh vực xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, trật tự đô thị, đất đai, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận (ngoại trừ các hành vi mà phát luật chuyên ngành quy định giao cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lập biên bản); báo cáo kết quả kiểm tra, phát hiện với UBND quận, Chủ tịch UBND quận để quyết định biện pháp xử lý theo thẩm quyền.Hướng dẫn, giải thích cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân thi hành đúng quy định của nhà nước về xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, trật tự đô thị, đất đai, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, UBND các phường trong việc quản lý, kiểm tra việc chấp hành các quy định về các biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận.Tham gia phối hợp tổ chức thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền về các biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận.

 

* Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà: Tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, du lịch, thông tin và thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn quận; Hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch tại UBND các phường thuộc quận; Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn quận.

 

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Hoàng Sơn Trà Chủ tịch UBND 0936.331339 trahs@danang.gov.vn
Nguyễn Hoàng Việt Phó Chủ tịch UBND 0985.000730 vietnh@danang.gov.vn
Huỳnh Văn Hùng Phó Chủ tịch UBND 0913.432039 hunghv@danang.gov.vn
Hoàng Công Thanh Phó Chủ tịch UBND 0905.607727 Thanhhc@danang.gov.vn
Võ Đình Công Chánh Văn phòng 0913.473875 congvd@danang.gov.vn
Biện Thị Thu Phó chánh Văn phòng UBND quận 0915.685758 thubt@danang.gov.vn
Đinh Văn An Phó Chánh Văn phòng UBND quận 0965.107171 andv@danang.gov.vn Xem thêm thông tin
Thái Thị Phương Lan Phó Chánh Văn phòng UBND quận 0914.001634 lanttp@danang.gov.vn Xem thêm thông tin
Trần Thị Nhớ Trưởng phòng 0983.969159 nhott@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Ngọc Hiệp Phó Trưởng phòng 0905.898824 hiepnt@danang.gov.vn
Nguyễn Duy Vinh Quang Phó Trưởng phòng 0983.119545 quangndv@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Mai Trưởng phòng 0934.999297 maintp@danang.gov.vn Xem thêm thông tin
Phạm Minh Hùng Phó Trưởng phòng 0905.278079 hungpm@danang.gov.vn
Trần Văn Thành Phó Trưởng phòng 0914.028536 thanhtv5@danang.gov.vn
Nguyễn Hữu Nam Trưởng phòng 0982.148959 namnh1@danang.gov.vn
Bùi Thị Cẩm Thạch Phó Trưởng phòng 0905528268 thachbt@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Hải Phó Trưởng phòng 0905.803045 hainv@danang.gov.vn
Trần Thị Thanh Huyền Phó Trưởng phòng 0983.545577 huyenttn@danang.gov.vn
Ngô Phú Vinh Phó Trưởng phòng 0905.095895 vinhnp@danang.gov.vn
Đào Ngọc Châu Trưởng phòng 0905.236340 chaudn@danang.gov.vn
Dương Thúy Nga Phó Trưởng phòng 0903.736723 ngadt@danang.gov.vn
Trịnh Thị Yến Anh Phó Trưởng phòng 0935.303642 anhtty@danang.gov.vn
Đoàn Văn Đức Trưởng phòng 0788.646119 ducdv@danang.gov.vn
Phạm Văn Bình Phó Trưởng phòng 0913.484598 Binhpv@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Thinh Phó Trưởng phòng 0905.761428 thinhnv@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Mai Chánh Thanh tra 0905.413939 maint5@danang.gov.vn
Võ Xuân Tài Phó Chánh Thanh tra 0914.287245 taivx@danang.gov.vn
Phạm Thị Ngọc Lý Phó Chánh Thanh tra 0988.254025 lyptn1@danang.gov.vn
Cao Hoàng Thắng Trưởng phòng 0909.319198 thangch@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Thống Phó Trưởng phòng 0905.774975 thongnv@danang.gov.vn
Lê Thị Kim Loan Phó Trưởng phòng 0905.201180 loantlk5@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Minh Phó Trưởng phòng 0935.715914 minhntk@danang.gov.vn
Đỗ Thị Minh Hương Phó Trưởng phòng 0902.148501 huongdtm@danang.gov.vn
Võ Trung Minh Trưởng phòng 0905.535139 minhvt@danang.gov.vn
Phạm Phú Anh Phó Trưởng phòng 0905.220184 anhpp@danang.gov.vn
Lê Thị Thúy Nga Phó Trưởng phòng 0988.074979 ngaltt1@danang.gov.vn
Võ Thị Phương Trưởng phòng 0935.501455 phuongvt1@danang.gov.vn
Lê Hồng Sơn Phó Trưởng phòng 0905.838553 sonlh@danang.gov.vn
Vũ Thế Hệ Giám đốc 0914.288363 hevt@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Thuỷ Phó Giám đốc 0983.075737 thuynth@danang.gov.vn
Ngô Thông Phó Giám đốc 0905.226641 thongn2@danang.gov.vn
Nguyễn Trần Bang Đội trưởng 0905.929515 bangnt@danang.gov.vn
Hoàng Bình Thuận Phó Đội trưởng 0912.302255 thuanbh@danang.gov.vn
Phạm Tấn Thành Trưởng ban 0902.151659 thanhpt@danang.gov.vn
Phan Mạnh Hân Phó Trưởng ban 0905.174363 hanpm@danang.gov.vn
Nguyễn Thông Giám đốc 0905.401999 thongn@danang.gov.vn
Phan Trần Trung Vũ Phó Giám đốc 0913.412386 vuptt@danang.gov.vn
Nguyễn Xuân Thuận Phó Giám đốc 0905.159448 thuannx@danang.gov.vn
Ban Tiếp công dân 0868549439
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận 0868549438

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT